Teastas Leibhéal 8 OÉ

Reáchtálfar an Clár Teastais Leibhéal 8 NUI Digital Creativity in Youth Settings idir Meán Fómhair 2019 agus Bealtaine 2020.

Tá áthas orainn a fhógairt go mbeidh an Teastas sa Chruthaitheacht Dhigiteach i dTimpeallachtaí Óige ar oscailt d’iarratais idir Feabhra agus Márta 2019.Is clár léinn páirtaimseartha é an teastas le Roinn an Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Ollscoil Mhaigh Nuad.

Iarratais ar Oscailt Anois

2019/2020 Teastas OÉ i gCruthaitheacht Dhigiteach i dTimpeallachtaí Óige – Leibhéal 8.

Tá áthas orainn seoladh an chláir theastais 2019/2020 a fhógairt. Is clár léinn páirtaimseartha é an teastas le Roinn an Staidéir Shóisialta Fheidhmigh in Ollscoil Mhaigh Nuad i gcomhpháirtíocht le Camara Education Ireland agus an clár TechSpace. Feileann an teastas oibrithe óige agus oideachasóirí ar mian leo speisialtóireacht a fhorbairt i réimse na cruthaitheachta digití atá ag teacht chun cinn i dtimpeallachtaí óige, agus úsáid á baint as an teicneolaíocht mar uirlis chun gníomhaíochtaí foghlama do dhaoine óga a fheabhsú. Tá an clár struchtúrtha thart ar 100 uair an chloig de theagasc a chuirtear ar fáil i mbloic dhá lá chun freastal ar dhaoine atá ag obair, agus a chaithfidh taisteal. Spriocdháta d’iarratais: Dé Luain, an 20 Bealtaine 2019. Ní mór d’iarratasóirí 21 bhliain d’aois a bheith slánaithe acu an 1 Eanáir 2019.

Conas iarratas a dhéanamh?

Íoslódáil Bróisiúr an Teastais 2019/2020

Íoslódáil Foirm Iarratais 2019/2020

Seol isteach an fhoirm iarratais faoin spriocdháta – an 20 Bealtaine 2019

Agallaimh
Reáchtálfar agallaimh teileafóin / ar líne le linn seachtainí 20 agus 27 Bealtaine 2019.

Áiteanna a Dheimhniú
Deimhneofar áiteanna ag tús mhí na Bealtaine 2019.

Táillí a Íoc
Ní mór táillí a íoc ina n-iomláine faoin 31 Bealtaine 2019.

Le gach eolas le fáil ach ríomhphost a sheoladh chuig:
Janice Feighery – janicefeighery@camara.ie

Rang 2018

Rang 2018

I mí Eanáir 2018, thosaigh an chéad chohórt mac léinn ar a dturas le hOllscoil Mhaigh Nuad agus Camara. Is clár uathúil é san Eoraip é seo a úsáideann cur chuige nuálach foghlama chun an chruthaitheacht dhigiteach a fhorbairt i measc daoine óga i dtimpeallachtaí óige. Tugann an clár aghaidh ar riachtanais forbartha gairmiúla leanúnaí (CPD) na hearnála oideachais óige agus neamhfhoirmeálta ach cumais oibrithe óige agus oideachasóirí a fhorbairt ionas gur féidir leo oibriú go cruthaitheach leis an teicneolaíocht le daoine óga i dtimpeallachtaí éagsúla. I measc an chéad chohóirt mac léinn tá cuid de na hoideachasóirí óige is díograisí agus is nuálaí in Éirinn. Baineann meascán spreagúil cúlraí leo; amharclannaíocht óige, gairmoideachas, eagraíochtaí náisiúnta um obair óige, gnólacht nua-thionscanta oideachais STEM do scoileanna agus oibrithe óige atá ag obair as Gaeilge.

Sealbhóidh na mic leinn scileanna speisialtóra digiteacha agus STEM chun tionscadail a dhearadh agus a sheachadadh ar dhaoine óga. Beidh na speisialtóirí seo ríthábhachtach chun todhchaí daoine óga a fheabhsú ach a chur ar a gcumas príomhscileanna an 21ú haois a chothú, mar shampla an chruthaitheacht, an smaointeoireacht chriticiúil agus réiteach fadhbanna, cumarsáid agus comhoibriú, chomh maith le litearthachtaí digiteacha agus teicneolaíochta agus scileanna teicniúla.

Déan Teagmháil Linn

Cuir tús le do thuras

Cuir tús le do thuras

Is féidir níos mó eolais a fháil faoinár gclár oiliúna nó a fháil amach an bhfuil tú i dteideal ceann de thionscadail mhaoinithe TechSpace ach teagmháil a dhéanamh linn.

250
Ballsuíomh Techspace
458
Oideachasóir TechSpace
12000
TechSpacer Gníomhach