Deiseanna Urraithe

Ag smaoineamh ar a bheith i d’Oideachasóir TechSpace?

D’fhéadfá a bheith i dteideal ceann de thionscadail chomhpháirtíochta mhaoinithe Camara Education Ireland:

TechSpace STEAM Fhuinneamh do Ghlúine ESB

TechSpace STEAM Fhuinneamh do Ghlúine ESB

Mar chuid den chiste Fuinneamh do Ghlúine ESB, forbróidh Camara Education Ireland comhpháirtíochtaí le TUSLA, le Cláir Chríochnúcháin Scoile tríd an gclár TechSpace. Cuirfear oiliúint ar fáil do 300 ball foirne ar fud na tíre atá ag obair le daoine óga atá faoi mhíbhuntáiste agus leochaileach. Tacóidh sé seo le Seirbhísí TUSLA ionas go mbeidh siad in ann gníomhaíochtaí STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona, Matamaitic) agus tionscadail chruthaitheacha a úsáid mar uirlis le haghaidh rannpháirtíocht agus forbairt óige.

Is féidir a fhail amach an bhfuil tú i dteideal na deise urraithe seo ach teagmháil a dhéanamh le Miriam Harte.

Clár TechSpace - Maoinithe ag an Roinn Cúltúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta

Clár TechSpace - Maoinithe ag an Roinn Cúltúir, Oidhreachta agus na Gaeltachta

Déanann An Roinn Cultúir Oidhreachta agus Gaeltachta maoiniú ar an gclár TechSpace agus is é Camara Education Ireland a bhainistíonn an clár. Cuireann Camara Education Ireland oiliúint ar oideachasóirí a ghlacann páirt i gclár TechSpace as Gaeilge ó scoileanna Gaeltachta, ó Ghaelscoileanna agus ó eagraíochtaí óige a oibríonn le daoine óga idir 10-18 mbliana d’aois ar fud na hÉireann agus cuirtear tacaíocht ar fáil do na hoideachasóirí sin. Chomh maith leis sin, déanann gach Oideachasóirí nó Oibrí Óige a ghlacann páirt i Líonra an Chláir TechSpace, oiliúint agus geallann siad a gcleachtas as Gaeilge a fheabhsú ach úsáid a bhaint as an gCruthaitheacht Dhigiteach agus scileanna STEAM agus gheobhaidh siad tacaíocht phearsanta agus ar líne tríd an Oifigeach TechSpace áiciúil, mar aon le deontais le haghaidh trealaimh agus ticéid don ócáid cheiliúrtha bhliantúil Tech Féile. Tá Camara Education Ireland ag obair le go leor comhpháirtithe nuálacha le Clár TechSpace a sheachadadh chun a chinntiú go mbeidh oideachas agus inspioráid ar ardchaighdeán in ICT ar fáil as Gaeilge do dhaoine óga in Éirinn.

Inver in the Community agus TechSpace

Inver in the Community agus TechSpace

Thacaigh Tionscnaimh Inver in the Community leis an gClár TechSpace agus lena fhás náisiúnta ó bunaíodh in 2012 é. Ach oiliúint agus tacaíocht a chur ar fáíl do phríomhláithreacha in aice lena stáisiúin seirbhíse áitiúla ar fud na hÉireann. Is áiteanna cruthaitheacha iad TechSpaces do dhaoine óga ó gach cúlra ina bhfoghlaimíonn siad conas dul i mbun na cruthaitheachta, na cumadóireachta agus na spreagthachta le húsáid teicneolaíochta. Fiosraíonn daoine óga scileanna dá leithéidí códú, róbataic, cluichíocht agus meáin dhigiteacha saor in aisce ina dtionscadail óige áitiúla pobail. Tugann Inver urraíocht do láithreacha TechSpace chun trealamh agus oiliúint a fháil gar dá Stáisiúin Seirbhíse agus is mór an taitneamh a bhaineann siad as cruthaitheoirí, cumadóirí agus déantóirí an lae amárach a spreagadh.

Is féidir a fháil amach cá bhfuil an Mol Inver TechSpace is gaire duit ach teagmháil a dhéanamh le le Leigha Dugdale.

Eolaíocht Ríomhaireachta @ Foróige Urraithe ag Google.Org

Eolaíocht Ríomhaireachta @ Foróige Urraithe ag Google.Org

Is comhpháirtíocht chruthaitheach é CS @ Foróige TechSpace idir Foróige agus Camara Education Ireland, a fhaigheann urraíocht chaoin ó Google.org chun oideachas, gníomhaíochtaí, tacaíocht, imeachtaí agus cáilíochtaí gairmiúla san Eolaíocht Ríomhaireachta (CS) a thabhairt do 350 oibrí óige agus do 3000 duine óg ar fud na hearnála óige ar fad in Éirinn.

Tugann sé an chuid is fearr d’earnálacha óige, carthanachta agus corparáideacha le chéile chun clár nuálaíoch a fhorbairt a chumasaíonn oibrithe óige gairmiúla agus deonacha Foróige chun an eolaíocht ríomhaireachta agus scileanna an 21ú hAois a fhí isteach ina gcuid oibre le daoine óga.

Más oibrí óige nó oibrí deonach le Foróige thú agus más mian leat a bheith páirteach i CS @ Foróige TechSpace déan teagmháil le Paul Amond.

CDYSB TechSpace do chlubanna agus grúpaí deonacha óige i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath

CDYSB TechSpace do chlubanna agus grúpaí deonacha óige i Lár Chathair Bhaile Átha Cliath

Tá CDYSB ag obair i gcomhpháirtíocht le Camara Ireland chun tacú le tionscadail agus seirbhísí óige i gceantar Bhaile Átha Cliath. Tá sé feiliúnach d’oideachasóirí agus d’oibrithe deonacha araon, agus fiosraíonn rannpháirtithe úsáid na Cruthaitheachta Digití chun eispéiris ar ardchaighdeán a éascú don aos óg an 21ú haois. Ach a bheith páirteach sa líonra, is féidir le baill iarratas a dhéanamh ar dheontais, freastal ar phríomhimeachtaí agus tacaíochtaí leanúnacha a fháil ó TechSpace lárnach. Tá eolas breise le fáil ach teagmháil a dhéanamh linn le sonraí do chlub nó grúpa CDYSB.

Más club óige cláraithe áitiúil leis an CDYSB sibh agus más mian libh a bheith páirteach in TechSpace déan teagmháil le Ciaran Eaton.

Tionscadal STEAM in Obair Óige NYCI a mhaoiníonn Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Tionscadal STEAM in Obair Óige NYCI a mhaoiníonn Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Tacaíonn tionscadal seo le hoibrithe óige chun daoine óga a spreagadh le dul i mbun na cruthaitheachta, na cumadóireachta agus na déantúsaíochta le hEolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona agus Mata (STEAM). Chomh maith le lá Oiliúna Déantóra a fháil, gheobhaidh oibrithe óige deontas le haghaidh trealaimh is féidir a úsáid chun gníomhaíochtaí teicneolaíocht-fheabhsaithe a sholáthar a chuimsíonn idir leictreonaic, róbataic agus chódú agus cheol, na healaíona agus cheardaíocht. Beidh teacht ag oibrithe óige freisin ar thacaíocht leantach, ar acmhainní, ar phobal cleachtais ar líne agus ar a thuilleadh nach iad.

Déan Teagmháil Linn

Cuir tús le do thuras

Cuir tús le do thuras

Is féidir níos mó eolais a fháil faoinár gclár oiliúna nó a fháil amach an bhfuil tú i dteideal ceann de thionscadail mhaoinithe TechSpace ach teagmháil a dhéanamh linn.

250
Ballsuíomh Techspace
458
Oideachasóir TechSpace
12000
TechSpacer Gníomhach