Faoi TechSpace

Is é Camara Education Ireland, eagraíocht neamhbhrabúis a bhfuil sé d’fhís aici córas oideachais ardchaighdeáin atá cumasaithe ó thaobh na teicneolaíochta a chothú do dhaoine óga in Éirinn a bhainistíonn agus a fhorbraíonn an Clár TechSpace.

Faigh eolas breise faoi Camara Education Ireland agus faoina chuid oibre –
Cad is TechSpace ann?

Cad is TechSpace ann?

Is gluaiseacht náisiúnta é TechSpace a chuireann deiseanna ar fáil do dhaoine óga a bheith cruthaitheach agus úsáid á baint acu as an teicneolaíocht.

Is aidhm leis a bheith mar an bpríomhghréasán teicneolaíochta cruthaithí d’oideachasóirí chun oiliúint agus nuashonrú a dhéanamh sa Chruthaitheacht dhigiteach agus i STEAM.

Cén tábhacht atá leis?

Cén tábhacht atá leis?

Tá daoine óga ag maireachtáil in aois dhigiteach agus is ann don Líonra TechSpace le cur ar a gcumas a bheith ina gcruthaitheoirí teicneolaíochta, seachas a bheith ina dtomhaltóirí amháin.

Ach deiseanna a chur ar fáil do dhaoine dul i mbun gníomhaíochtaí Cruthaitheachta Digití agus STEAM beidh siad in ann dul i mbun na cruthaitheachta agus na déantúsaíochta ar bhealach saindírithe, rud a rachaidh i bhfeidhm ar shaol daoine óga agus a thabharfaidh uchtach dóibh.

Céard a dhéanaimid?

Céard a dhéanaimid?

Déanaimid oiliúint, gníomhaíochtaí, acmhainní agus deiseanna a dhearadh agus a sheachadadh as Béarla agus as Gaeilge d'oibrithe óige, do mhúinteoirí agus d’oibrithe deonacha.

Cuidíonn ábhar an chláir, cuir i gcás scannánaíocht, beochanú, sádráil, róbataic, leictreonaic, iriseoireacht shoghluaiste, táirgeadh fuaime, códú, dearadh grafach, priontáil 3D, agus a thuilleadh nach iad le scileanna an 21ú hAois a fhorbairt, mar shampla an chruthaitheacht, comhoibriú, an smaointeoireacht chriticiúil, agus cumarsáid.

Líonra TechSpace

Líonra TechSpace

Bunaíodh TechSpace in 2012 chun dul i bhfeidhm go mór ar an oideachas chun óige na hÉireann a fhorbairt.

Is oideachasóirí agus comhpháirtithe oibre óige iad baill líonra TechSpace atá meáite ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach a dhéanamh ar an soláthar oideachais sa Chruthaitheacht Dhigiteach agus i STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíona agus Mata).

Bí i d’Oiseachasóir Techspace

Bí i d’Oiseachasóir Techspace

Tacaíocht
Ach a ndéanann oideachasóir cúrsa oiliúna, is cuid den Líonra TechSpace é nó í agus is féidir leis nó léi leas a bhaint as acmhainní ar líne, as pleananna cláir, agus as tacaíocht phearsanta chun a TechSpace féin a bhunú agus a fhorbairt!

Crua-earraí
Cuireann Camara Education Ireland Boscaí Tacair Spreagtha, Crua-earraí Athchóirithe, agus Liostaí Trealaimh ar fáil. Tá tacaíocht ar fáil ó Camara Education Ireland do gach ceist a bheadh agat faoi chrua-earraí.

Deiseanna do TechSpacers

Deiseanna do TechSpacers

Oibríonn Camara le comhpháirtithe agus le hurraitheoirí spreagthacha chun cláir oideachais a mhaoinítear ar scála mór a chur ar fáil i STEAM agus sa Chruthaitheacht Dhigiteach. Cuirimid deiseanna ar fáil do TechSpacers chun dul i mbun na Cruthaitheachta agus na Cumadóireachta agus chun daoine a spreagadh de bhun imeachtaí taispeántais náisiúnta dá leithéidí ESB Creative Tech Fest agus TechFéile gach bliain, le gradaim, taispeántais agus ceardlanna spreagúla a chothaíonn TechSpacers ar fud na hÉireann.

Déan Teagmháil Linn

Cuir tús le do thuras

Cuir tús le do thuras

Is féidir níos mó eolais a fháil faoinár gclár oiliúna nó a fháil amach an bhfuil tú i dteideal ceann de thionscadail mhaoinithe TechSpace ach teagmháil a dhéanamh linn.

250
Ballsuíomh Techspace
458
Oideachasóir TechSpace
12000
TechSpacer Gníomhach